GOODWILL PHARMA WEBSHOP OPŠTI USLOVI

1. Osnovni podaci

1.1 Podaci Prodavca

Poslovno ime Prodavca: Goodwill Pharma doo Subotica
Adresa sedišta: Subotica, Matije Gupca br. 14
Kontakt telefon, e-mail: 024/554-498, office@goodwillpharma.rs
PIB: 102936686
MB: 08786429
Broj tekućeg računa: 265-2410310002004-97

1.2. Kupac

Kupac je svako fizičko lice, koje prihvata Goodwill Pharma Webshop Opšte uslove objavljene na ovoj internet stranici i putem web shopa   naruči proizvod.

1.3. Kurirska služba

Dostava naručenog proizvoda se vrši od strane kurirske službe sa kojom Prodavac ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.

Osnovni podaci kurirske službe sa kojom Prodavac sarađuje:

Poslovno ime kurirske službe: Društvo za vršenje kurirskih usluga „YU-PD Express“ doo Beograd
Skraćeno poslovno ime kurirske službe: D Express doo Beograd
Adresa sedišta: Beograd, Pančevački put 36b
Adresa za prijem pošte: Beograd, Pazovački put 14-16
Kontakt telefon: 011/331-33-33, 011/331-33-44, 011/331-33-55
e-mail: prodaja@dexpress.rs, callcentar@dexpress.rs
PIB: 101754136
MB: 08192189
Broj tekućeg računa: 265-1620310003521-78

Kurirska služba preuzima od Prodavca  proizvod sa neophodnom pratećom dokumentacijom i organizuje dostavu istog na adresu dobijenu od strane Prodavca. Kurirska služba je ovlašćena da od Kupca , a u ime i za račun Prodavca, preuzme  protivvrednost  (cenu) proizvoda.

Kurirska služba preuzimanjem porudžbine od Prodavca preuzima i odgovornost za urednost isporuke istog krajnjem potrošaču, Kupcu.

Kurirska služba u okviru svoje delatnosti, čuva, obrađuje i koristi od strane Prodavca dostavljene podatke, vezan obavezom zaštite tajnosti podataka.

2. Cilj Goodwill Pharma Webshop Opštih uslova

2.1.  Uputstva

Goodwill Pharma doo je sastavila i  izdala Webshop Opšte uslove sa ciljem da u njemu detaljno opiše uslove korišćenja webshop usluge Prodavca, prava, obaveze i odgovornosti Prodavca i Kupca, kao i sve bitne okolnosti u vezi sa uslugama Goodwill Pharma doo.

Opšti uslovi sadrže sve bitne elemente pravnog odnosa, koji se korišćenjem webshop usluge uspostavlja  između Goodwill Pharma doo, kao Prodavca, i fizičkog lica, kao Kupca. Na sva prava, obaveze i odgovornosti, koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjuju se odredbe  Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni pravni propisi Republike Srbije koji uređuju delatnost Goodwill Pharma doo, kao Prodavca.

2.2. Objavljivanje Goodwill Pharma Webshop Opštih uslova

Prihvatanje Goodwill Pharma Webshop Opštih uslova je preduslov za izvršenje naručenih usluga Prodavca. Kupac prosleđivanjem svoje porudžbine na internet stranici prećutno prihvata Goodwill Pharma Webshop Opšte uslove.

2.3. Izmene i dopune Opštih uslova

Goodwill Pharma doo zadržava pravo da jednostrano vrši izmene i dopune objavljenih Opštih uslova. Goodwill Pharma Webshop Opšti uslovi i njihove izmene i dopune stupaju na snagu danom  objavljivanja na internet stranici. Goodwill Pharma Webshop Opšti uslovi ostaju na snazi za sve vreme dok  Goodwill Pharma doo obezbeđuje kontinuirano i uredno funkcionisanje usluge webshop-a.

O eventualnim promenama Goodwill Pharma Webshop Opštih uslova se Kupac blagovremeno može informisati pristupom na zvaničnu internet stranicu Prodavca i proverom istih.

3. Goodwill Pharma Webshop usluga

3.1. Teritorijalno važenje

Goodwill Pharma doo prihvata i preuzima obavezu organizovanja isporuke isključivo onih porudžbina koje se isporučuju na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu gore navedeno svaka porudžbina, čija bi se isporuka trebala izvršiti na adresi u inostranstvu, se smatra nemogućom i kao takva se briše od strane prodajne službe Prodavca.

3.2. Porudžbina

Porudžbina putem sajta je moguća za sve na sajtu navedene proizvode klikom na dugme „DODAJ U KORPU”.

Proizvodi iz asortimana Prodavca se  mogu naručiti putem dostupnog Goodwill Pharma Webshop-a, pri čemu poručivanje proizvoda od strane Kupca se u smislu člana 2.2. Opštih uslova ujedno tretira i kao prihvatanje istih od strane Kupca.

Preduslov poručivanja proizvoda jeste registracija Kupca na Goodwill Pharma Webshop-u. U momentu kada Kupac potvrdi  sadržinu konačne porudžbine, ista se registruje  u bazi podataka Prodavca i Webshop sistem Prodavca automatski prosleđuje Kupcu e-mail potvrdu o prijemu porudžbine.

Goodwill Pharma doo zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca, kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

3.3.  Registracija

Kupac ima mogućnost da prosleđuje svoje porudžbine Prodavcu putem Goodwill Pharma Webshop-a isključivo nakon registracije na internet stranici Prodavca. Dakle, Kupac može i bez registracije da pretražuje internet ponudu Prodavca, međutim, da bi mogao i da poruči neki od proizvoda neophodno je da se prethodno registruje. Podatke Kupca unete prilikom registracije Goodwill Pharma doo registruje,tako da prilikom sledeće porudžbine Kupac mora uneti samo korisničko ime i šifru.

3.4. Izmena, brisanje porudžbine

Nakon prijema elektronske potvrde Prodavca o primljenoj porudžbini, porudžbina ne može biti predmet brisanja.

Ipak, u slučaju kada porudžbina još nije predata od strane Prodavca kurirskoj službi, Prodavac priznaje pravo Kupca da izvršenu porudžbinu otkaže e-mailom ili pozivom prodajne službe.

O eventualnoj izmeni ili dopuni porudžbine, Kupac ima pravo da kontaktira Prodavca putem e-maila ili telefonskim putem na gore označenom broju pod stavkom „ kontakt telefon, e-mail”.

3.5. Raspoloživost proizvoda

Goodwill Pharma Webshop tim  ulaže konstantne napore da ponuda proizvoda prikazana na internet stranici Prodavca uvek bude ažurna. Ipak,  zbog dinamičnosti tržišta i promenljive potražnje za proizvodima postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u magacinu Prodavca u traženo vreme. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj  prodajna služba Prodavca je dužna  o tome obavestiti  Kupca e-mailom i kontaktirati ga o mogućem vremenu obezbeđenja proizvoda i isporuke istog.

3.6. Protivvrednost proizvoda i troškovi isporuke

Proizvod, koji je Kupac naručio putem Goodwill Pharma Webshop-a,  se plaća po ceni Prodavca, koja je važila na dan porudžbine.

Kupac ima obavezu da u gotovinskom novcu isplati protivvrednost (cenu) proizvoda prilikom preuzimanja istog od  kurirske službe.

Kurirska služba o preuzimanju gotovinske protivvrednosti proizvoda izdaje potvrdu Kupcu.

Prodavac ne priznaje mogućnost delimične isplate protivvrednosti proizvoda, odnosno kupovine na rate.  U vezi sa tim kurirska služba nema pravo da primi  delimičnu isplatu Kupca.

Kupac može preuzeti ili sve proizvode iz potvrđene konačne porudžbine ili može odbiti preuzimanje porudžbine u celini. Iz toga proističe da kurirska služba nema ovlašćenje da odlučuje o sadržini isporuke, odnosno da donosi odluku o vršenju delimičnih isporuka.

Troškovi Isporuke za proizvode u vrednosti do 3.000,00 RSD padaju na teret Kupca u iznosu određenom prema važećem cenovniku kurirske službe, dok za porudžbine u vrednosti preko 3.000,00 RSD troškovi isporuke padaju na teret Prodavca.

Aktuelni i ažurirani cenovnik kurirske službe možete pogledati na sledećoj adresi: www.dailyexpress.rs/latn/?page=10 .

U slučaju da nakon izvršene porudžbine bude utvrđeno od strane Prodavca da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni proizvod  označena pogrešna cena, Prodavac će nastojati da Kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku porudžbine. U tom slučaju Kupac ima pravo da poručeni  proizvod plati prema stvarnoj ceni koja je važila za taj proizvod  u trenutku porudžbine ili  da odustane od porudžbine.

3.7. Neuspešna dostava

Dostavu poručenog proizvoda će kurirska služba pokušati u roku od 2 radna dana od dana potvrde  porudžbine. Pre dostave porudžbine kurirska služba će kontaktirati Kupca radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostave, kurirska služba ima obavezu da  pokuša sa još  jednom dostavom u roku od 24h od prve dostave. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručeni proizvod ne bude uručen Kupcu smatraće se da je Kupac  odustao od porudžbine i da je na taj način iskazao volju da se zaključeni kupoprodajni ugovor raskine.

4. Prava i obaveze Kupca

4.1. Reklamacija

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora  u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

4.2. Zaštita ličnih podataka

Kupac ima pravo na zaštitu registrovanih ličnih podataka u skladu sa Goodwill Pharma Webshop Polisom privatnosti.